Image

ສາຂາແຂວງ ສາລະວັນ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງສາລະວັນ ຕັ້ງທີ່ບ້ານ ນາກົກໂພ ເທດສະບານ ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ.

  • ໂທລະສັບ: 034 211127
  • ແຟັກ: 034 211253


ພາລະບົດບາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ສາລະວັນ ມີພາລະບົດບາດຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ເວົ້າລວມເວ້າສະເພາະຢູ່ສາຂາແຂວງສາລະວັນຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖີງ, ການບໍລິການຕິດຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງສູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ແລະ ບໍລິການເຂດທີ່ມີເສດຖະກິດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າໂດຍຄຳໜືງເຖີງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນສຳຄັນ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ສາລະວັນ

Image Image