Image

ສາຂາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ


ສະຖານທີ່

ສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ວຽງທອງ, ຖະໜົນຫຼວງນໍ້າທາ, ເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ.

  • ໂທລະສັບ: 086-312051
  • ແຟັກ: 086-212093
  • Email: edllnt2006@gmail.com


ພາລະບົດບາດ

ເພື່ອແນ່ໃສເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການຈໍາໜ່າຍ, ເກັບກູ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິການໄຟຟ້າ ເພື່ອຕອບສະ ໜອງວຽກງານການບໍລິການຮັບໃຊ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ ຕະຫຼອດຮອດແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໃຫ້ນັບມື້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ. ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ ສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

Image Image