ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ຕາມລາຄານະໂຍບາຍ

24-06-2020.


orologi replica


ວິທີການຄິດໄລ່ ລ່ຽງຄືນ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນລະຫວ່າງ 151- 461 (ບີນຄ່າໄຟຟ້າ ເດືອນ 7-8-9)

ການສົມທຽບຄ່າໄຟຟ້າ ດ້ວຍລາຄາເກົ່າ ປີ 2019, ລາຄາໃໝ່ຕາມແຈ້ງການ ແລະ ລາຄານະໂຍບາຍຊ່ວງ ໂຄວິດ 19