ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ ທີບ້ານດອນສ້າງໄຜ່, ເມືອງປາກງື່ມ


ຮູບຕ່າງໆທີກ່ຽວຂ້ອງ