ປະກາດແຈ້ງການປະມູນຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ GMS ພາກເໜືອ