NEWS
ພິທີເກັບກັກນ້ຳຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ຢູ່ທີ່ເມືອງ:ຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

20-09-2016


ພິທີສະເຫຼີ່ມສະຫຼອງເປີດການນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2, 5 ແລະ 6 ຢ່າງເປັນທາງການ.

20-09-2016


ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຮ່ວມກັນ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ

20-09-2016