Image

ຝ່າຍບໍລິຫານ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍບໍລິຫານມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 2 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍບໍລິຫານ

ຝ່າຍບໍລິຫານ ແມ່ນຝ່າຍໜື່ງ ທີ່ຂື້ນກັບ ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານວຽກງານດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຊັ່ນ: ວຽກເສນາທິການໃຫ້ກັບຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່, ວຽກງານການປະສານງານ, ວຽກບໍລິການຮັບໃຊ້ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍບໍລິຫານ

Image Image