Reportການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຄາໄຟຟ້າປັບປຸງໃໝ່ ປີ 2021

28-06-2021


ຂ່າວເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2020

30-12-2020


ສະຖີຕິໄຟຟ້າລາວ ປີ 2019

29-10-2020


ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2018

29-10-2020


ຂ່າວເດັ່ນ ປະຈຳເດືອນ 09

07-10-2020


ເອກະສານ ການສຶກສາໂຄງສ້າງ ລາຄາໄຟຟ້າ ປີ 2021-2025

30-09-2020


ສະຖິຕິໄຟຟ້າລາວປີ 2017

30-08-2018


ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2016

11-07-2018


ຮູບແບບເອກະສານບໍລິຫານທົ່ວໄປຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

21-06-2018


ສະຖິຕິໄຟຟ້າລາວ ປີ 2016

05-10-2017


ສະຖິຕິໄຟຟ້າລາວ ປີ 2015

03-08-2017


ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2015

02-08-2017