Reportມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

26-04-2022


ແຈ້ງການ

17-02-2022


ປະຕິທີນ ປະຈຳປີ ຄສ 2022

29-12-2021


ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຄາໄຟຟ້າປັບປຸງໃໝ່ ປີ 2021

28-06-2021


ຂ່າວເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2020

30-12-2020


ສະຖີຕິໄຟຟ້າລາວ ປີ 2019

29-10-2020


ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2018

29-10-2020


ຂ່າວເດັ່ນ ປະຈຳເດືອນ 09

07-10-2020


ເອກະສານ ການສຶກສາໂຄງສ້າງ ລາຄາໄຟຟ້າ ປີ 2021-2025

30-09-2020


ສະຖິຕິໄຟຟ້າລາວປີ 2017

30-08-2018


ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2016

11-07-2018


ຮູບແບບເອກະສານບໍລິຫານທົ່ວໄປຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

21-06-2018