ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ວາງທິດແຜນການປະຈໍາປີ 2021

05-04-2021.


rolex fake replica rolex repliche rolex


    ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປີ  2020   ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021 ເຊິ່ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນ  ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເພື່ອໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາມາດຜ່ານຜ່າ ວິກິດການຕ່າງໆ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຄຽງຄູ່ກັບການພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂາດທຶນເປັນເວລາ 10  ປີຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະພາບໜີ້ສິນອັນມະຫາສານ ຄຽງຄູ່ກັນກັບ ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບສັງຄົມເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນລາຄາໄຟ ເພື່ອກະກຽມຮັບມືຈາກຫາງສຽງຈົ່ມວ່າຈາກສັງຄົມ, ໃນໄລຍະປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່, ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງບໍລິຫານອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ເຈລະຈາກັບບັນດາແຫຼ່ງຜະລິດ IPP  ທີ່ີສັນຍາຮ່ວມກັນ ເພື່ອຂໍຊໍາລະຄ່າໄຟເປັນເງິນກີບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການແລກປຽນເງິນຕາ, ໂຈະບັນດາໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນຮີບດ່ວນ, ປັບປຸງຄືນບັນດາໜ້າວຽກໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ເຈລະຈາຄືນມູນຄ່າໂຄງການຮັບເໝົາຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ປັບຫຼຸດລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຂອງ ໄຟຟ້າລາວລົງ 20% ເພື່ອຂ້າມຜ່ານວິກິດການນີ້, ສໍາເລັດການສະເໜີປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ, ສໍາເລັບການປັບປຸງໂຄງຮ່າງຈາກ 11 ຝ່າຍ ແລະ 3 ຫ້ອງການ ມາເປັນ 8 ຝ່າຍ ແລະ 1 ຫ້ອງການ, ໄດ້ເລິ່ມສ້າງກົນໄກ ປະເມີນພະນັກງານໂດຍໃຊ້ລະບົບ KPI  , ດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງເອກະສານແມ່ນກໍາລັງພັດທະນາລະບົບ E-Office ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານເອກະສານໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ , ມີລະບົບ Call Center (EDL App) ແລະ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ ນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ຫຼື EV  ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ. ສໍາລັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າກໍ່ຄືປີ 2021 ນີ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍໃນລະບົບໃຫ້ໄດ້ 9% ,ຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງລູກຄ້າໃຫ້ໄດ້ 1,5 ເດືອນ ໃນປີ 2021  ໃນລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ສູ້ຊົນຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ສູ້ຊົນກະກຽມແຫຼ່ງຜະລິດ ແລະ ສົ່ງໄຟຟ້າເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟໃຫ້ໄດ້ຕາມສັນຍາ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂສະພາບວິກິດການ-ການເງິນ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ , ປັບປຸງແຜນພັດທະນາ, ການບໍລິການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ປັບກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຄົ້ນຫາຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງພາຍໃນໄຟຟ້າລາວ. ນອກຈາກນັ້ນພາຍໃນກອງປະຊຸມກໍ່ຍັງໄດ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຈາກບັນດາ ຄະນະຝ່າຍ, ຄະນະສາຂາ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຕ່າງໆຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໃຫ້ດີຂື້ນເປັນກ້າວ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ດໍາເນີນໃນວັນທີ 5-6  ເມສາ 2021  ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສິດທິສອນ ເທບພາສີ ປະທານສະພາ ບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ , ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຝ່າຍ ຄະນະສາຂາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.