ຂໍ້ກຳນົດ

11-01-2023.ຂໍ້ກຳນົດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ລົງວິໄນ-ນະໂຍບາຍ ດ້ານວຽກງານເຕັກນິກຄວາມປອດໄພ ແລະປ້ອງກັນແຮງງານ