ແຈ້ງການ ຂໍເຊີນບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກນໍສະເໜີ ໝໍ້ນັບໄຟພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ຮອງຮັບລະບົບສື່ສສານ Hand Held Unit (HHU)

21-07-2021.