ການກວດກາ ແລະ ທົດສອບ ໝໍ້ນັບໄຟ ທີ່ຈັດຊື້ເຂົ້າມາໃໝ່ ແຕ່ລະງວດ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

12-07-2021.