ແຈ້ງການ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

25-05-2021.ແຈ້ງການ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈັດຊື້ຄອມພິວເຕີ້ ແລະໜ່ວຍເກັບໄຟ UPS.