ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ວຽກບໍລິການຮັບເໝົາທຳຄວາມສະອາດ, ຕົບແຕ່ງດອກໄມ້ ແລະ ບົວລະບັດເດີ່ນຫຍ້າ ຂອງ ຟຟລ

22-01-2021.