ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ຈັດຊື້ໝໍ້ແປງ Silicon ສະໜອງໃຫ້ ຟຟລ ສາຂາຕ່າງແຂວງ

12-01-2021.