ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ຈັດຊື້ລົດເຄຣນ 10 ລໍ້ ແລະ ລົດອູ່

12-01-2021.