Announceບົດລາຍງານການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂຄງການປັບປຸງສະຖານີ ແລະ ໝໍ້ແປງ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍ ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ

17-03-2023


ແຈ້ງການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ)

03-03-2023


ໂຄງການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປັບປຸງປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ

21-02-2023


ແຈ້ງປະມູນ 0342

16-02-2023


ແຈ້ງປະມູນ 0343

16-02-2023


ແຈ້ງປະມູນ 0345

16-02-2023


ແຈ້ງປະມູນ 0344

16-02-2023


15-02-2023


ຂໍ້ກຳນົດ

11-01-2023


ແຈ້ງປະມູນ Shunt Reactor ຂະໜາດ 1667 KVAR ລະດັບແຮງດັນ 22 kV

23-12-2022


ເອກະສານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

22-12-2022


ແຈ້ງປະມູນ ສ້ອມແປງ-ຕ້ານເຈື່ອນຕີນເສົາ

22-12-2022