ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງ ຈັດຊື້ແພຕັດເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ພະນັກງານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ປີ 2021

31-12-2020.