ແຈ້ງການມອດໄຟ ບາງເຂດ ເມືອງໄຊທານີ

20-08-2020.ແຈ້ງການມອດໄຟ ບາງເຂດ ເມືອງໄຊທານີ. ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2020, ເວລາມອດ 8:00 ຈົນເຖິງ 14:00 ໂມງ.