ແຈ້ງການຫ້າມການກໍ່ສ້າງສິ່ງປຸກສ້າງ, ຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ບຸກລຸກ ຫຼື ທຳການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຢູ້ໃນຂອບເຂດແລວສະຫງວນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແຮງດັນສູງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

28-06-2018.