ແຈ້ງການໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລາຄາໄຟ ເດືອນ 12/2017 ເຂົ້າໃນລະບົບການຜະລິດໃບບີນ-ເກັບເງີນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ປີ 2018

05-03-2018.