ແຈ້ງການ ປັບລາຄາໄຟຟ້າໃນເຂດຂະແໜງຊົນລະປະທານ ແລະ ຟາມລ້ຽງສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມປີ 2018 ຈຳນວນ 114 ລູກຄ້າ

17-03-2020.