ແຈ້ງການປະມູນກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 24/0,4 KV

13-09-2017.