ແຈ້ງການ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃນການປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນຊວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍ (Peak Load)

12-02-2020.