ປະກາດແຈ້ງການປະມູນຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ GMS ພາກເໜືອ

15-08-2017.