ແຈ້ງການ ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະ ທົດສອບໝໍ້ນັບໄຟ ທີ່ຈັດຊື້ເຂົ້າມາໃຫມ່ແຕ່ລະງວດ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.

21-07-2021.