ແຈ້ງການບົດແນະນຳ ການຮ່າງເອກະສານທາງລັດຖະການຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

08-01-2020


ແຈ້ງການປະມູນ Supply and Installation of HR and Payroll System ເລີ້ມວັນທີ 20/12/2019 ຫາ 03/01/2020

23-12-2019


ແຈ້ງການການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1, ຄັ້ງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018

12-08-2018


ແຈ້ງການຫ້າມການກໍ່ສ້າງສິ່ງປຸກສ້າງ, ຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ບຸກລຸກ ຫຼື ທຳການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຢູ້ໃນຂອບເຂດແລວສະຫງວນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແຮງດັນສູງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

28-06-2018


ໜັງສືປະມູນ Supply of Networking software and Equipments

28-05-2018


ແຈ້ງການໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລາຄາໄຟ ເດືອນ 12/2017 ເຂົ້າໃນລະບົບການຜະລິດໃບບີນ-ເກັບເງີນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ປີ 2018

05-03-2018


ແຈ້ງການປະມູນກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 24/0,4 KV

13-09-2017


ປະກາດແຈ້ງການປະມູນຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ GMS ພາກເໜືອ

15-08-2017