ແຈ້ງການແຈ້ງການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນກໍ່ສ້າງໂຄງການສະໜອງໄຟໃຫ້ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ

05-11-2019


ຮູບແບບເອກະສານບໍລິຫານທົ່ວໄປຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

21-08-2019

ດາວໂຫລດ


ແຈ້ງການ ກນນຳໃຊ້ໝໍ້ນັບໄຟຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້

31-01-2019


ແຈ້ງການໝໍ້ໄຟຊໍາລຸດ, ເປ່ເພ, ໄໝ້ ຫຼື ທຳງານຜິດປົກກະຕິ ໂທສາຍດ່ວນ 1199

29-10-2018


ແຈ້ງການການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1, ຄັ້ງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018

12-08-2018


ແຈ້ງການຫ້າມການກໍ່ສ້າງສິ່ງປຸກສ້າງ, ຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ບຸກລຸກ ຫຼື ທຳການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຢູ້ໃນຂອບເຂດແລວສະຫງວນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແຮງດັນສູງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

28-06-2018


ໜັງສືປະມູນ Supply of Networking software and Equipments

28-05-2018


ແຈ້ງການໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລາຄາໄຟ ເດືອນ 12/2017 ເຂົ້າໃນລະບົບການຜະລິດໃບບີນ-ເກັບເງີນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ປີ 2018

05-03-2018


ແຈ້ງການປະມູນກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 24/0,4 KV

13-09-2017


ປະກາດແຈ້ງການປະມູນຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ GMS ພາກເໜືອ

15-08-2017