ແຈ້ງການໜັງສືປະມູນ Supply of Networking software and Equipments

28-05-2018


ແຈ້ງການໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລາຄາໄຟ ເດືອນ 12/2017 ເຂົ້າໃນລະບົບການຜະລິດໃບບີນ-ເກັບເງີນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ປີ 2018

05-03-2018


ແຈ້ງການປະມູນກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 24/0,4 KV

13-09-2017


ປະກາດແຈ້ງການປະມູນຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ GMS ພາກເໜືອ

15-08-2017