Image

ສາຂາແຂວງ ຊຽງຂວາງ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຕັ້ງຢູ່

  • ໂທລະສັບ:
  • ແຟັກ:
  • Email:


ພາລະບົດບາດ

  • ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຊຽງຂວາງ ມີພາລະບົດບາດ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ຊຽງຂວາງ