Image

ສາຂາແຂວງ ຊຽງຂວາງ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນສະອາດໃຕ້ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ

    ໂທລະສັບ: 061 213545, 061 213515


ພາລະບົດບາດ

  1. ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.
  2. ສັງລວມຂໍ້ມູນທຸກລະບົບ ໃນຂົງເຂດ ສາຂາ ຟຟລ ແຂວງຊຽງຂວາງຮັບຜິດຊອບ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ ຟຟລ.
  3. ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕິດຕາມທາງດ້ານວຽກງານ ການນຳພາ, ການເມືອງ-ແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງມາຫາຊົນ ຟຟລ-ຊຂ ແລະ ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລະກອນ.
  4. ສົມທົບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ປີ່ນອ້ອມ ສາຂາ ຟຟລ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ມາພົວພັນວຽກງານ.
  5. ຂະຫຍາຍລະບົບໄຟຟ້າ ແຮງກາງ, ແຮງຕ່ຳ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບໄຟຟ້າແຮງກາງ ແລະ ແຮງຕ່ຳ.
  6. ທວງໜີ້ສີນ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ນຳລູກຄ້າເຊັ່ນວ່າ: ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ສຳນັກງານອົງການລັດ, ໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນຂົງເຂດ ຟຟລ-ຊຂ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜີ້ສີນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າ.
  7. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈ ໃນຂົງເຂດ ຟຟລ.ຊຂ ຮັບຜິດຊອບຢ່າງທົວເຖີງ.
  8. ບໍລິການໄຟຟ້າສຸກເສີນ ໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນຂົງເຂດຮັບຜິດຊອບ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ຊຽງຂວາງ

Image Image

rolex replica
replica rolex
replica uhren
replica watches