Image

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາລະບົດບາດ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີພາລະບົດບາດຄື:

  1. ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການບໍລິຫານວຽກງານຄຸ້ມຄອງກິດຈະການໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າພາກຈຳໜ່າຍຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ດຳເນີນວຽກງານໃຕ້ການຊີ້ນຳ ໂດຍກົງຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.
  2. ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີການຄິດໄລ່ລຽງທາງດ້ານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ.
  3. ເປັນຫົວໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ມີລັກສະນະເອກະລາດໃນວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ວຽກງານການເງີນ, ການບັນຊີ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Image Image