Image

ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 9 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ

ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ ເປັນຝ່າຍໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບສູງໃນການສົ່ງຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນປະເທດ ແລະ ການສົ່ງອອກ.
ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ ມີພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍຄື:

  • ຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສັງລວມວຽກງານລະບົບສົ່ງລວມທັງ ສູນບັນຊາລະບົບໄຟຟ້າ LDC ແລະ RCC.
  • ວຽກງານສ້ອມແປງສາຍສົ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄຟຕົກໄຟມອດ.
  • ວຽກງານສ້ອມແປງສະຖານີໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິສາມາດ ຮັບ-ສົ່ງ ພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ປົກກະຕິ.
  • ວຽກງານລະບົບສື່ສານໃຫ້ສາມາດພົວພັນກັນໄດ້ສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນ.
  • ສັງລວມ ທາງດ້ານວຽກງານເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ພາຍໃນຝ່າຍ.
  • ຂື້ນແຜ່ນການໂດຍສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບຝ່າຍ.
  • ສົມທົບກັບຝ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສຶກສາອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ - ສະຖານີ.
  • ລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາບັນດາຫ້ອງການຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຝ່າຍຕົນເປັນປະຈຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນໄປ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ

Image Image