Image

ຝ່າຍກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ-ສະຖານີ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ-ສະຖານີມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 4 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ-ສະຖານີ

ຝ່າຍກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ-ສະຖານີ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການສຶກສາອອກແບບສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ, ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນສຳເລັດການມອບ-ຮັບ ເປັນທາງການ, ການສຶກສາສຳຫຼວດປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ດຳເນີນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມຂອງໂຄງການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ຟຟລ ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງແນວທາງນະໂຍບາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ພັກ-ລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ-ສະຖານີ

Image Image