Image

ຝ່າຍເຕັກນິກ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍເຕັກນິກມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 5 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍເຕັກນິກ

ຝ່າຍເຕັກນິກແມ່ນຝ່າຍໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລວມທັງໝົດ ມີ 5 ຫ້ອງການທີຂຶ້ນກັບ ພາລະ ບົດບາດຕົ້ນຕໍ ແມ່ນເປັນ ທີ່ປຶກສາ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ຄົ້ນຄົ້ວອອກລະບຽບການ, ກວດກາ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆທາງດ້ານ ເຕັກນິກ, ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ລົງເລີກວຽກງານການສຶກສາດ້ານກາງວາງແຜນພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າໂດຍແມ່ນ ຫ້ອງການວາງແຜນລະບົບ ເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດ.
  • ວຽກງານມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ - DSM ແມ່ນ ຫ້ອງການມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ ຕົກເຮ່ຍ - DSM ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນວັດແທກເປັນຜູ້ປະຕິບັດວຽກດັ່ງກ່າວ.
  • ວຽກເສນາທິການຂອງຝ່າຍ ຄືວຽກບໍລິຫານພາຍໃນຝ່າຍ, ວຽກສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ວຽກນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ວຽກຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີຫ້ອງການຝ່າຍເປັນຜູ້ປະຕິບັດ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍເຕັກນິກ

Image Image