Image

ສາຂາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າແຮ່ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນະເຂດ..

  • ໂທລະສັບ: 041 212046
  • ແຟັກ: 041 213688


ພາລະບົດບາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພັກ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງລັດກໍ່ຄືການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແມ່ນຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ພຽງພໍ ແລະທົ່ວເຖິງ, ການບໍລິການຕິດຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງສູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ການບໍລິການໃນຂົງເຂດທີ່ມີເສດຖະກິດ ອຸດສາຫະກຳ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າໂດຍຄຳນືງເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນສຳຄັນ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

Image Image