Image

ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ

  • ໂທລະສັບ:
  • ແຟັກ:
  • Email:


ພາລະບົດບາດ

  • ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ມີພາລະບົດບາດ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ