ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກິໂລໂວນ ສາລະວັນ-ເຊກອງ 2 ແລະ ເຊໂນ-ສາລະວັນ

25-07-2019.        ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2019, ໄດ້ມີພິທີເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງຫົວຫນ່ວຍລາຄາທົດແທນ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກິໂລໂວນ ເຊໂນ-ສາລະວັນ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກິໂລໂວນ ສາລະວັນ-ເຊກອງ 2 (ບ້ານ ວັງຊ້າງ) ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງ ສາລະວັນ ມີ ທ່ານ ແພງສີ ເມືອງຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ແຂວງສາລາວັນ ແລະ  ທ່ານ ດວງສີ ພາຣະຍົກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນປະທານ, ນອກນີ້ກໍຍັງຫົວຫນ້າໂຄງການ, ວິຊາການໂຄງການ ແລະ ພະແນກການປິ່ນອ້ອມພາຍໃນ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກິໂລໂວນ ສາລະວັນ-ເຊກອງ 2 (ບ້ານວັງຊ້າງ) ແລະ ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກິໂລໂວນ ເຊໂນ-ສາລະວັນ ເປັນໂຄງການເຊື່ອມຈອດກັນລະຫວ່າງລະບົບສາຍສົ່ງພາກເໜືອ ຫາລະບົບສາຍສົ່ງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ທີ່ຮອງຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຕ່າງໆເວົ້າລວມ ໂດຍສະເພາະເຂື່ອນໄຟຟ້າແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປລາວ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນຂອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບໜັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ເປັນການຮັບຮອງພະລັງງານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອານາຄົດ ຕາມທິດທາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະທ່ວງທັນກັບສະພາບໃນປະຈຸບັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກວມເອົາ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ. ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກິໂລໂວນ ສາລະວັນ-ເຊກອງ 2 (ບ້ານວັງຊ້າງ) ມີຄວາມຍາວ 70 ກິໂລແມັດ ນອນໃນ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ. ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກິໂລໂວນ ເຊໂນ-ສາລະວັນ ມີຄວາມຍາວ 190 ກິໂລແມັດ ນອນໃນ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງ ກໍເພື່ອປືກສາຫາລືຮັບຮອງລາຄາຫົວໜ່ວຍດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ໃຫ້ແທດເໝາະຖືກຕ້ອງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 84/ນຍ ເພື່ອຍົກສູງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບການທົດແທນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂື້ນ.