ແບບຟອມກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຂອງບຸກຄົນ
DownLoad ແບບຟອມ PDF
DownLoad ແບບຟອມ DOC
DownLoad ຕົວຢ່າງແບບຟອມວີດີໂອແນະນຳ ການເກັບແບບຟອມກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຂອງບຸກຄົນ