Image

ຝ່າຍການເງີນ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍການເງິນມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 3 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍການເງິນ

ຝ່າຍການເງິນແມ່ນຝ່າຍໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ແມ່ນເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານ ດ້ານການເງິນໃຫ້ ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຂຶ້ນແຜນກ່ຽວກັບ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ ມີການພົວພັນໂດຍກົງກັບຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ໃນການວາງແຜນພັດທະນາແຫຼ່ງຜະລິດ ແລະ ການຈຳໜ່າຍພະລັງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິຫານດ້ານການເງິນ, ວິໃຈການເງິນຂອງ ຟຟລ ທັງສະໄໝຜ່ານມາ ແລະ ອະນາຄົດ ຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມວຽກກ່ຽວກັບສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ໄຟຕ່າງໆ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍການເງິນ

Image Image