Image

ສາຂາແຂວງ ຈໍາປາສັກ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ທ່າຫລວງ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ, ຖະໜົນເລກທີ 21.

  • ໂທລະສັບ: (856) 31 212 046
  • ແຟັກ: (856) 31 212 363.
  • Email: Edl Champasak@hotmail.Com


ພາລະບົດບາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຈໍາປາສັກ ມີພາລະບົດບາດຄື ມີໜ້າທີ່: ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລັດ ກໍ່ຄືຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມອບໝາຍໃຫ້ເພື່ອຕອບສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຈຳປາສັກ ມີສາຍຕັ້ງຂື້ນກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ວິຊາສະເພາະ, ລະບຽບຫຼັກການ, ເຕັກນິກ, ດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ຈໍາປາສັກ

Image Image