Image

ຝ່າຍທຸລະກິດ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍທຸລະກິດມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 3 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍທຸລະກິດ

ຝ່າຍທຸລະກິດ ແມ່ນ 01 ຝ່າຍ ທີ່ຂຶ້ນກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຫຼັກເປັນເສນາທິການໂດຍ ກົງໃຫ້ກັບ ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ໃນການບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງໄຟຟ້າລາວ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍທຸລະກິດ

Image Image