Image

ຝ່າຍທຸລະກິດ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍທຸລະກິດມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 3 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍທຸລະກິດ

ຝ່າຍທຸລະກິດ ແມ່ນ 01 ຝ່າຍ ທີ່ຂຶ້ນກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຫຼັກເປັນເສນາທິການໂດຍ ກົງໃຫ້ກັບ ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ໃນການບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງໄຟຟ້າລາວ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍທຸລະກິດ

Image Image

rolex replica
replica rolex
replica uhren
replica watches